61. ระดับเสียงบริเวณพื้นที่ทั่วไปในต่างจังหวัด

ข้อมูลตัวชี้วัด “ระดับเสียงบริเวณพื้นที่ทั่วไปในต่างจังหวัด”

ระดับเสียงเฉลี่ย (Leq) 24 ชั่วโมง ใน พ.ศ. 2562 พบว่า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 56.8 เดซิเบลเอ (ค่ามาตรฐาน 70.0 เดซิเบลเอ) เพิ่มขึ้นจาก พ.ศ. 2561 ที่มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 56.5 เดซิเบลเอ พื้นที่ส่วนใหญ่มีระดับเสียงอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เมื่อพิจารณาในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา พบว่า ระดับเสียงเฉลี่ย (Leq) 24 ชั่วโมง บริเวณพื้นที่ทั่วไปในต่างจังหวัดมีแนวโน้มค่อนข้างคงที่ (กรมควบคุมมลพิษ, 2563ข)

 ระดับเสียงบริเวณพื้นที่ทั่วไปในต่างจังหวัด พ.ศ. 2553-2562

ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ (2563ข)

ดาวน์โหลดข้อมูล